• 1/6
  دوره تخلیه تلفنی 1399/08/07
 • 2/6
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 3/6
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 4/6
  شیوه اجرای نیازسنجی
 • 5/6
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 6/6
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31

با سلام خدمت همکاران گرامی استان همدان

دوره تخلیه تلفنی برای کلیه همکاران فعال شده است و تا تاریخ 99/9/7  

می توانید دوره را مطالعه نموده و در آزمون آن شرکت نمایید.

اداره آموزش کارکنان جهاد کشاورزی استان همدان

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )