سامانه فراگیر آموزش
 • 1/19
  ارزیابی ضایعات 1399/12/25
 • 2/19
  ارزیابی ماشینهای برداشت 1399/12/24
 • 3/19
  ارزیابی محیط زیست 1399/12/23
 • 4/19
  ارزیابی مدیریت زمان 1399/12/23
 • 5/19
  شرکت در دوره آشنایی با معارف اسلامی یک 1399/12/23
 • 6/19
  ارزیابی دوره دام 1399/12/21
 • 7/19
  ارزیابی گلخانه 1399/12/14
 • 8/19
  ارزیابی ارگانیک 1399/12/12
 • 9/19
  دستورالعمل 1399/12/02
 • 10/19
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 11/19
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 12/19
  تکمیل اطلاعات فردی وسازمانی 1399/07/27
 • 13/19
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 14/19
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 15/19
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 16/19
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 17/19
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 18/19
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 19/19
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان و مرکز تحقیقات آموزش کشاورز و منابع طبیعی لرستان

شایسته نسبت به ارزیابی دوره آموزش   "آشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی و تبدیلی"   در سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. در صورت عدم ارزیابی دوره برای فراگیران گواهی آموزشی صادر نمیگردد.

اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )