سامانه فراگیر آموزش
 • 1/19
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 2/19
  برگزاری دوره آموزشی تفسیر نمونه جلد 6 1398/11/30
 • 3/19
  برگزاری دوره آموزشی تفسیر نمونه جلد 6 1398/11/30
 • 4/19
  لغو دوره آموزشی 1398/11/29
 • 5/19
  تاریخ امتحان دوره های نماز
 • 6/19
  تاریخ آزمون دوره غیرحضوری نماز
 • 7/19
  تاریخ آزمون
 • 8/19
  تغییر دوره آزمون (نماز و مدیران) ، (نمازو خانواده)
 • 9/19
  تغییر آزمون مربوط به دوره
 • 10/19
  دوره آموزش الکترونیکی عمومی
 • 11/19
  آزمون دوره های غیر حضوری
 • 12/19
  ارزیابی واکنش فراگیر 1398/11/13
 • 13/19
  محتوای درسی دوره آموزشی 1398/08/22
 • 14/19
  نحوه دسترسی به جزوات آموزشی
 • 15/19
  اصلاح اطلاعات کاربری طبق حکم کارگزینی 1398/08/14
 • 16/19
  لزوم ارزیابی دوره ها 1398/07/08
 • 17/19
  ثبت سوابق آموزشی در سال 98
 • 18/19
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 19/19
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

 

قابل توجه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

 

احتراماً در راستای تماس مکرر همکاران گرامی در خصوص صدور گواهینامه دوره های آموزشی بهاستحضار می رساند صدور گواهینامه دروه ها، منوط به انجام ارزیابی

مطلوبت (واکنش) آنها می باشد در غیر اینصورت، صدور گواهینامه برای افرادی که ارزیابی دوره را انجام نداده باشند امکانپذیر نمی باشد.     

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )